Domů / Reklamační řád
Odběr novinek

Reklamační řád

1. Záruka

Délka záruky je uvedena na dodacím listě, kdy minimální doba záruky na nové zboží je 24 měsíců pro spotřebitele a u vybraných výrobků je navíc prodloužena nad zákonem stanovenou lhůtu. Záruční doba na dodané zboží začíná dnem převzetí zboží zákazníkem a prodlužuje se o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě. Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. (Doba trvání reklamace počíná dnem následujícím po přijetí zboží a končí dnem vyřízení reklamace. Nikoliv až dnem vyzvednutí zboží zákazníkem.) V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje. Byla-li reklamace zboží v zákonné záruční lhůtě vyřízena výměnou zboží za nové, záruka se obnovuje v plné výši, od okamžiku kdy kupující převezme nové zboží.

a) Záruka se vztahuje na vady materiálu, funkční vady, vady vzniklé při výrobě, montáži nebo instalaci zboží, provedené pracovníky prodávajícího.

b) Záruka za jakost

V případě, kdy je kupujícím podnikatel, přebírá prodávající záruku za jakost v délce trvání 24 měsíců, není-li uvedeno jinak. Uplatní-li kupující vadu výrobku, za niž prodávající odpovídá, má kupující nárok na její odstranění. Kupující bere na vědomí, že se odpovědnost za vady řídí obchodním zákoníkem.

 

2. Záruka se nevztahuje na následující případy

a) vady vzniklé použitím nesprávného nebo vadného programového vybavení, nesprávného spotřebního materiálu a případné škody v důsledku toho vzniklé

b) vady vzniklé špatnou obsluhou, neodborným, nebo nepřiměřeným zacházením, použitím a instalací, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou, nebo poškozením účinky přepětí v rozvodné síti a na poškození zařízení způsobené nadměrným mechanickým opotřebením

c) na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním

d) vzniklá mechanickým poškozením zboží

e) elektrickým přepětím (viditelně spálené součástky nebo plošné spoje)

f) používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy kancelářskému prostředí

g) neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží

h) pokud bylo zboží nebo jeho část poškozeno počítačovým virem

i) pokud se závada projevuje pouze u software, u kterého není zákazník schopen doložit legální způsob nabytí, nebo použitím neautorizovaného software a spotřebního materiálu

j) zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami

k) provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů

l) zboží, které bylo upravováno zákazníkem (nátěry, ohýbání atd.)

m) při chybně provedeném upgrade BIOS, firmware

n) zboží bylo poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí - prodávající doporučuje kupujícímu pravidelné čištění mechanických součástí (PC sestavy, větráky, chladiče) odborným servisem, v důsledku poškození produktu vlivem prachu může dojít k zamítnutí reklamace.

o) Prodávající nenese odpovědnost za případné problémy vzniklé v důsledku omezené funkčnosti aplikací, které nejsou vhodné (t.j. nejsou vytvořeny) pro objednaný operační systém. Dále prodávající negarantuje plnou kompatibilitu prodaných součástí s jinými, pracovníky prodávajícího neschválenými součástmi, ani se softwarovými aplikacemi, jejichž funkčnost nebyla kupujícím výslovně požadována v písemné objednávce.

p) V případě softwarového zboží se záruka vztahuje výhradně na fyzickou čitelnost médií (t.j.média nesmí být poškrábána apod.). Okamžikem odstranění ochranných prostředků (fólie, pečeti, otevření obálky apod.) se kupující stává oprávněným uživatelem softwarového produktu a akceptuje licenční ujednání výrobce software.

q) Prodávající neručí kupujícímu za vady způsobené ztrátou dat. Je povinností kupujícího zabezpečit si při předání počítačového systému nebo zařízení pro ukládání dat k opravě odpovídající zálohy potřebných dat a zabránit jejich možnému zneužití nebo poškození. Prodávající doporučuje kupujícímu provádět systematické zálohování uživatelských dat na vhodném zařízení (např. ZIP, CD, DVD, flash disk....).

 

3. LCD displej

Reklamace vadných pixelů se řídí podle normy ISO 13406-2.

 

4. Způsob reklamace

Při uplatnění reklamace je nutno předložit reklamovaný předmět plnění (nebo jeho reklamovanou část).

Spotřebitel ve vlastním zajmu na rychlém vybavení reklamace předloží spolu s reklamovaným předmětem fakturu dokládající uzavření kupní smlouvy ohledně reklamovaného předmětu plnění, dodací list nebo výdejku včetně uvedených sériových čísel jednotlivých součástí předmětu plnění (to se nevztahuje na zapečetěné sestavy PC), případně i zvláštní certifikát, záruční list nebo záruční kartu, které slouží k provedení reklamace v autorizovaných servisních střediscích výrobců. Zákazník si náklady na přepravu zboží hradí sám.

Při uplatnění reklamace uvede zákazník jakým způsobem si přeje reklamaci vyřešit.

V případě potvrzení oprávněnosti reklamace má zákazník nárok požadovat náhradu přiměřených nákladů vzniklých dopravou reklamovaného zboží.

V případě uplatnění reklamace si spotřebitel ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo zboží zabaleno do vhodného obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy daného zboží, nejlépe do obalu originálního a to z důvodu nebezpečí možného poškození zboží.

Dodavatel není povinen přijmout k reklamaci předmět plnění, nepředá-li jej odběratel s požadovanými součástmi a příslušenstvím.

Přesné označení vytýkaných vad a specifikaci práv, která odběratel vůči dodavateli uplatňuje, je třeba dodavateli sdělit hned na počátku při uplatnění reklamace, nejpozději před předáním reklamovaného předmětu dodavateli.

 

5. Dodavatel po prozkoumání předložených dokladů a zběžné prohlídce reklamovaného předmětu

a) uzná reklamaci jako oprávněnou a přijme reklamovaný předmět do reklamačního řízení, v jehož průběhu dojde bez zbytečného prodlení k vyřízení oprávněné reklamace. O převzetí reklamovaného předmětu vystaví dodavatel odběrateli písemný doklad, jehož správnost potvrdí obě smluvní strany svými podpisy.

b) přijme reklamovaný předmět k odbornému posouzení, na základě jehož výsledků bude reklamace buďto uznána jako oprávněná a v rámci reklamačního řízení bez zbytečného prodlení vyřízena, nebo bude odmítnuta. O převzetí reklamovaného předmětu vystaví dodavatel odběrateli písemný doklad, jehož správnost potvrdí obě smluvní strany svými podpisy.

O způsobu vyřízení reklamace (uznání reklamace jako oprávněné nebo odmítnutí reklamace jako neoprávněné) může vyrozumět dodavatel odběratele předem dohodnutým způsobem (písemně nebo některým z dálkových komunikačních prostředků). Toto nezbavuje odběratele informovat se o stavu reklamace.

Prodávající může od kupujícího požadovat kompletní příslušenství, které obdržel zákazník při koupi zařízení. Při nedodání příslušenství na základě tohoto požadavku, může být reklamace zamítnuta. Kompletním příslušenstvím můžou být myšleny sluchátka, instalační CD, přidané kabely, napájecí adaptér, dálkový ovladač atd.

 

6. Vydání reklamovaného předmětu plnění

Reklamovaný předmět vydá dodavatel po vyřízení reklamace pouze při předložení originálu potvrzení o převzetí zboží, předložení státního dokladu se shodným jménem jako je na kupní smlouvě či doložením, že přebírající je jednatelem firmy, na níž byla vystavena kupní smlouva.

 

7. Neoprávněná reklamace

V případě neoprávněné reklamace má dodavatel právo vyúčtovat odběrateli částku odpovídající účelně vynaloženým nákladům na reklamační postup (platí v případě postupu dle obchodního zákoníku).

 

 

8. Úprava záručních podmínek v době rozšířené záruky

Rozšířenou zárukou se rozumí prodloužení záruční doby, resp. záruční doba, jejíž běh začíná po uplynutí zákonné záruční doby (tedy po uplynutí 24 měsíců od převzetí zboží zákazníkem) do uplynutí rozšířené záruční doby určené prodávajícím za níže uvedených podmínek.

Podmínky pro uplatnění vad zboží v době rozšířené záruky:

a) prodávající je povinen vyřídit reklamaci vady v nejkratší možné době od převzetí reklamovaného zboží

b) zákazník je povinen zboží k reklamaci v době rozšířené záruky dodat kompletní a nepoškozené, jinak takové zboží nemusí být k reklamaci přijato

c) reklamace v rámci rozšířené záruky může být vyřízena opravou, certifikovanou opravou, případně výměnou za stejné, popřípadě kvalitativněji lepší zboží. Není-li oprava či výměna zboží možná, může prodávající poskytnout zákazníkovi slevu z kupní ceny či může zákazník od smlouvy odstoupit. Způsob vyřízení reklamace je zcela závislý na vůli prodejce

d) po řádném vyřízení reklamace v době rozšířené záruky se záruční doba již neprodlužuje ani se neposkytuje záruka nová.